Άρθρα

Δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες πτυχιακές εργασίες του ερευνητικού εργαστηρίου DBISLab για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ: DI – DBISLAB 2013-2014:
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάπτυξη πλήρους βιβλιοθήκης υλοποιημένων βασικών αλγορίθμων διαχείρισης δεδομένων σε συστήματα αρχείων υπολογιστικού νέφους

1. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών Ευρετηρίων (Indexing Methods) σε NoSQL Database Systems

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η υλοποίηση σε Map-Reduce δομών πολύ-διάστατων δεδομένων (B+ trees, Interval trees, segment trees, R-trees, M-trees, kdd trees) που είναι αποθηκευμένα σε NoSQL ΣΔΒΔ (HBASE) οι οποίες εγκαθίστανται στους κόμβους ενός HADOOP Cluster. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
●    Μελέτη διαθέσιμων data structures σε RAM, PRAM, Distributed και I/O model
●    Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File System)
●    Εγκατάσταση NoSQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster

Προαπαιτούμενα: Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, Java, mapR, Hadoop, HBASE
Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης
Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Δ. Τσουμάκος
Επικοινωνία:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Σχετικές Αναφορές:

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/
2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY
3. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457310001044‎, Map-Reduce Indexing Strategies: Stadying Scalability and Efficiency


 2. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών Πολυδιάστατων ερωτημάτων κορυφογραμμής (Multi-Dimensional Skyline Queries) σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud)

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση τεχνικών και αλγορίθμων που απαντάνε ερωτήματα κορυφογραμμής (skyline queries) σε πολυδιάστατα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται από αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
●    Μελέτη διαθέσιμων skyline αλγορίθμων
●    Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File System)
●    Εγκατάσταση No SQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster

Προαπαιτούμενα: Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, Java, hadoop, mapR, HBASE
Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης
Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Δ. Τσουμάκος
Επικοινωνία:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Σχετικές Αναφορές:

1.    Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/
2.    Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY
3.    www.cs.umd.edu/class/spring2005/cmsc828s/slides/skyline.pdf‎


3. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών TOP-K Queries σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud) 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση τεχνικών και αλγορίθμων που απαντάνε TOP-K ερωτήματα σε πολυδιάστατα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται από αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
●    Μελέτη διαθέσιμων TOP-K αλγορίθμων
●    Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File System)
●    Εγκατάσταση No SQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster

Προαπαιτούμενα: Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, Java, hadoop, mapR, HBASE
Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης
Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Δ. Τσουμάκος
Επικοινωνία:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σχετικές Αναφορές:

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/
2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY
3. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.120.4167&rep=rep1&type=pdf Parallel top-k query processing using map-reduce


4. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών TOP-K Dominating Queries σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud) 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση τεχνικών και αλγορίθμων που απαντάνε TOP-K DOMINATING ερωτήματα σε πολυδιάστατα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται από αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
●    Μελέτη διαθέσιμων TOP-K DOMINATING αλγορίθμων
●    Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File System)
●    Εγκατάσταση NoSQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster

Προαπαιτούμενα: Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, Java, hadoop, mapR, HBASE
Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης
Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Δ. Τσουμάκος
Επικοινωνία:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Σχετικές Αναφορές:

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/
2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY
3. http://vldb.org/conf/2007/papers/research/p483-yiu.pdf Efficient Processing of Top-k Dominating Queries on Multi-Dimensional Data


5. Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών Data Mining Algorithms σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud) 

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση τεχνικών και αλγορίθμων που παρέχουν εξόρυξη γνώσης (clustering, classification, association rules) σε πολύ-διάστατα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται από αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
●    Μελέτη διαθέσιμων data mining αλγορίθμων
●    Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File System)
●    Εγκατάσταση NoSQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster

Προαπαιτούμενα: Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης, Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, Java, hadoop, mapR, HBASE
Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης
Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Δ. Τσουμάκος
Επικοινωνία:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σχετικές Αναφορές:

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/
2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY
3. web.cs.wpi.edu/~cs525/s13-MYE/lectures/6/HadoopAnalytics.pptx‎, Hadoop Analytics (Mahout)


6.  Μελέτη και Υλοποίηση αποδοτικών Record Linkages τεχνικών σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud)

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση τεχνικών για Record Linkage σε πολύ-διάστατα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται από αρχιτεκτονικές υπολογιστικού νέφους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
●    Μελέτη διαθέσιμων Record Linkage αλγορίθμων
●    Εγκατάσταση hadoop cluster το οποίο υποστηρίζεται από το HDFS (Hadoop Distributed File System). Το τελευταίο είναι η εξέλιξη του γνωστού GFS (Google File System)
●    Εγκατάσταση NoSQL ΒΔ (HBASE) σε κάθε κόμβο του cluster

Προαπαιτούμενα: Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης, Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, C++, Java, hadoop, mapR, HBASE
Επιβλέπων: A. Τσακαλίδης
Συνεπιβλέπωντες: Σ. Σιούτας, Δ. Τσουμάκος
Επικοινωνία:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σχετικές Αναφορές:

1. Welcome to Appache Hadoop http://hadoop.apache.org/
2. Hadoop: The Definite Guide, Tom White, O’ REILLY
3. Record Linkage with Map Reduce
 [PDF]
Efficient Record Linkage with MapReduce in Very Large ... - Last.fm
users.last.fm/~stefans/2011sperberbsc.pdf‎
[PDF]
Record Linkage in an Hadoop Environment - WING - National ...
wing.comp.nus.edu.sg/publications/theses/2011/yipeng_urop.pdf‎


7. Μελέτη - Ανάπτυξη - Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Βάσης Δεδομέων για τη διαχείρηση των δικαιούχων της Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Στόχος της εργασίας / των εργασιών είναι η μελέτη και υλοποίηση μίας διαδικτυακής εφαρμογής που θα διαχειρίζεται τις αιτήσεις των δικαιούχων φοιτητών της Φοιτητικής Μέριμνας του Ιονίου Πανεπστημίου.

Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Αυθεντικοποίηση χρηστών
  • Φόρμα αποστολής στοιχείων
  • Κονσόλα διαχειριστή
  • Αυτοματη απάντηση - email με τα εισαγώμενα στοιχεία
  • Εξαγωγή των τελικών δικαιούχων

Προαπαιτούμενα: Βάσεις Δεδομένων, Τεχνολογίες Διαδικτύου, PHP, MySQL, JavaScript, AJAX
Επιβλέπων: Σ. Σιούτας
Συνεπιβλέπωντες:
Δ. Τσουμάκος
Σύμβουλος Υλοποίησης: Α. Πανάρετος
Επικοινωνία:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σχετικές Αναφορές:

1. Ιστοσελίδα φοιτητικής Μέριμνας Ιονίου Πανεπιστημίου http://sites.ionio.gr/e-care

Συνημμένο Αρχείο

Βρίσκεστε εδώ: Home